Tin tức

01/09/2016 Clip Video giới thiệu Trường đã được upload.

Hãy mở Youtube dưới đây.
https://www.youtube.com/watch?v=Tkw76MPBDaQ

Nếu Youtube mở không được hãy xem URL dưới đây.
https://drive.google.com/file/d/0ByqekjoU8--wbXBpUlhwN1U0Szg/view?usp=sharing